สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่อยู่ต่างอำเภอ/
ต่างจังหวัดไม่สะดวกมารับแบบฝึกหัด
ให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
ในลิงค์ด้านล่างหรือแสกนคิวอาโค้ด


https://forms.gle/gqMttAfZBnDBsCuU8