ทางโรงเรียนโพฒิสารศึกษา   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก
        ให้ครบทั้ง 4 ด้าน  คือ 
             1. ด้านร่างกาย
             2. ด้านอารมณ์และจิตใจ
             3. ด้านสังคม
             4. ด้านสติปัญญา
        ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์ตรง โดยได้กำหนดวันจัดกิจกรรมดังนี้

            > นักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล  1     วันพุธที่            25  กันยายน  2562
            > นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2                          วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562
            > นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3                          วันศุกร์ที่          27  กันยายน  2562