ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา   กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2562 ด้วยกิจกรรม "ค่ายศิลปะ" ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานการวาดภาพ
แสง เงาและระบายสี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานได้ โดยจัดอบรมขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโพฒิสารศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
 
ภาพโดย : ครูอนนท์ แย้มเม