ด้วยกองลูกเสือ - เนตรนารี   โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  กำหนดให้มีการอบรมวิชาพิเศษเรื่องความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจราจรและการขับขี่ยวดยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย   ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูใหม่ ปีการศึกษา 2562
 เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องกฏหมายจราจร รู้จักและใช้สัญญาณ การจราจรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือการจราจรภายในและรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่
เป็นสวัสดิการ  โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 3 - 4  ตุลาคม  2562  ณ  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
 
ภาพโดย : ครูนิรดา สุทธวิรีสรรค์