ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  " การอบรมการป้องกันภัยการบรรเทาสาธารณภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น "
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูใหม่ ปีการศึกษา 2562  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันเหตุอัคคีภัยซึ่งอาจเกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน บ้านหรือชุมชน ความปลอดภัยจากแก๊สหุงต้ม  และการใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและครู  มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถ
นำวิธีไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ภาพโดย : ครูเอนก/ครูรัชนี