ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน "ทักษะอาชีพ" การแกะสลัก ผัก - ผลไม้ และการตกแต่งจานอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกให้นักเรียน
ปฏิบัติและประดิษฐ์งานฝีมือที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงด้วยตนเองและ ยังนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต จัดขึ้นในวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโพฒิสารศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
 
ภาพโดย : ครูเบญจวรรณ สุนทรบุตร