ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน "ทักษะอาชีพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้นำไปใช้ประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
และเห็นว่างานช่างผม เป็นงานที่สามารถใช้ทักษะที่ได้รับไปพัฒนา สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารสตรีโพฒิสารศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
 
ภาพโดย : เบญจวรรณ สุนทรบุตร