ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน "ทักษะอาชีพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติและประดิษฐ์งานฝีมือที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงด้วยตนเองและ ยังนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต จัดขึ้นในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตรีโพฒิสาร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
 
ภาพโดย : เบญจวรรณ สุนทรบุตร