โรงเรียนโพฒิสารศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมการว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในวันที่ 23 - 26 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง