โรงเรียนโพฒิสารศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คือ กิจกรรมขี่จักรยาน  
ในวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการขี่จักรยานและมีความรู้เรื่องเครื่องหมายและกฏจราจรเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ณ ลานจอดรถของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.