ภาพโดย : ครูเสาวลักษณ์ แซ่เฮ้ง
 
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมการงานอาชีพ "เดคูพาจ" ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นทักษะการตกแต่งของใช้ให้สวยงามและเพิ่มมูลค่าของสิ่งของที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตลอดจนเป็นพื้นฐานงานอาชีพ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น.
และยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของบุตรหลาน