โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม 2562 ด้วยกิจกรรมดนตรี
"เมโลเดี้ยน" ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสามารถเล่นดนตรีได้จริง และในภาคบ่ายของการทำกิจกรรมวันสุดท้าย ได้จัดให้มี
การแสดงของนักเรียนทุกคน และเชิญผู้ปกครองมาร่วมชมกสนแสดงของบุตรหลานด้วย