โรงเรียนโพฒิสารศึกษากำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562
ด้วยกิจกรรมดนตรี   "ขลุ่ยรีคอร์เดอร์"     เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านดนตรี และสามารถปฏิบัติได้จริง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม
ชั้น 2  อาคารโพฒิสารศึกษา   โรงเรียนโพฒิสารศึกษา   และจัดการแสดงให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของบุตรหลาน
 
   
 
 
 
   
 
  ภาพโดย : ดร.ถมรัตน์