โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คือ  กิจกรรมการงานอาชีพ "ดอกไม้ - ใบตอง"   ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนรับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้สด ใบตอง
และเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทย ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเป็นพื้นฐานงานอาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.