- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด

- ผลคะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

 
   

การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

   
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จาก  ศึกษาธิการจังหวัด
และ  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

 

   
   

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี
"อูคูเลเล่" สำหรับครูผู้สอน

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี "อะคูเลเล่" ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีความสนใจจะพัฒนาตนเองในด้านดนตรี อีกทั้งยังนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   
   

โครงการ So Fun English Mission
Dynamite & Lush School Tour 2020

วันที่ 23 กันยายน 2563  ทางโรงเรียนร่วมกับ บริษัท คิดส์ ทู โกรว์  จำกัด
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เทคนิคในการจดจำศัพท์ต่างๆ

 

   
   

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 18 กันยายน 2563 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ให้แก่นักเรียน
ที่โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่
โดยสอบถามความประสงค์ของผู้ปกครอง

   
   

นักเรียนโพฒิสารเข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมผู้นำเยาวชนวิถีใหม่
ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 13-15 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมผู้นำเยาวชนวิถีใหม่
ห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์

 

   
   

การตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
และการตรวจนับจำนวนนักเรียน

คณะกรรมการตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน และตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ
ที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2563

 

   
   

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนำ
พระบรมราโชบายสู่การศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จัดการประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนการนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

   
   

การอบรมการทำ Google Site
สำหรับกลุ่มสาระฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รองผู้อำนายการฯ และฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ
ครูคอมพิวเตอร์ แนะแนะการทำเว็ปไซด์ด้วยโปรแกรม Google Site
ให้กับคุณครู เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำแฟ้มสะสมข้อมูล
และประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

   
   

การฝึกอบรมระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมระเบียบวินัย 
ต้านภัยยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 12 - 13  กันยายน 2563 
ณ  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.1 , ม.4
และคณะครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

   
   

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2563  ทางโรงเรียนร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
คลีนิควัยใส โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องเพศ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

   
   

ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก

วันที่ 10 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 

   
   

การอบรมค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่
ห่างไกลยาเสพติด

ผู้บริหาร และครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์   

   
   

อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
์สำหรับการวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการชั้นเรียนประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 

   
   

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ประจำปี 2563

นักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   การจัดการแข่งขันประกอบด้วย
กรีฑา  ชักเย่อ ขวางบอล การประกวดขบวนพาเหรด  ผู้นำเชียร์และกองเชียร์ 

 

   
   

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและทุนการศึกษาประจำปี

 

   
   
     
 
 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988