- แจ้งการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส
- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด

- ผลคะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ทางโรงเรียนโพฒิสารศึกษา ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาที่ผู้เรียน
จะได้รับจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ หรือจะต้องเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีจากที่บ้าน ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล ได้ร่วมกันวางแผนการติดตามการเรียนการสอนในช่วงปิดกรณีพิเศษนี้ ดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ การกำกับติดตาม นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับคุณครู
เพื่อมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงหยุดกรณีพิเศษ

"โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่หยุด" ในช่วงการปิดเรียนกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากการสถานการณ์โรคระบาด ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องมาพบกันด้วยเทคโนโลยีผ่าน Google Classroom

การจัดการเรียนการสอน ในช่วงปิดเรียน
ด้วยเหตุพิเศษ

หลังจากที่โรงเรียนประกาศหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น "โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่สามารถหยุด"

 

กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2563  ครูและนักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     ณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

 

การอบรมหลักสูตรจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูปฐมวัย

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ครูในระดับชั้นปฐมวัย เข้ารับการอบรม หลักสูตร จิตวิญญาณของความเป็นครูปฐมวัย จัดโดย สมาคมผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมครูแดง ครูฉลาด ศิริภาพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.3
ค่ายบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ค่ายบรรเทาสาธารณภัย สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ชั้น ป.6
ค่ายดนตรี อูคูเลเล่

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ค่ายดนตรี อูคูเลเล่ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี
อาสาจราจร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน โพฒิสารเกมส์ 2563

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563  ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมกีฬา
ภายใน "โพฒิสารเกมส์"  ประจำปี 2563
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
การแข่งขันผู้นำเชียร์  และการแข่งขันอีกหลายประเภท

 

กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย
เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.5
งานทักษะอาชีพพื้นฐานการตัดแต่งทรงผม

เมื่อวันที่ 23 - 24  ตุลาคม  2563  โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน "งานทักษะอาชีพพื้นฐานการตัดแต่งทรงผม"  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

 

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
พิธีวางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2563  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ร่วมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และการงานอาชีพ   เป็นตัวแทนในการนำพวงมาลา
ไปถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จาก  ศึกษาธิการจังหวัด
และ  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

 

   
 
   
 
 
     
 
 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988