สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติรายปี
semenaxcaps.com

- การโอนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระฯ (เงินเยียวยา)
- ตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 16 - 20
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ชมการถ่ายทอดสด
- รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างเรียนออนไลน์
- กำหนดการรับแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 12 - 15 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
- การเปิดเรียนแบบ On-site
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และวิธีการเรียนออนไลน์
- รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาล ชั้นประถม-มัธยม
- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด
- ผลค ะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ขอเชิญรับชมและเป็นกำลังใจให้กับ
ผู้เข้าแข่งขัน Speech Contest ประจำปี 2021

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ขอเชิญนักเรียนรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันใน
" Speech Contest ประจำปี 2021 "  ผ่านช่องทางยูทูป "
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์"  วันที่ 20-23 กันยายน 2564
เวลาตั้งแต่ 13.00 น.

การประกวดเรียงความเทิดพระคุณของแม่

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำกิจจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย "เทิดพระคุณของแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ
ระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564 ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19
โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันผ่านรูปแบบออนไลน์ มีการ live สดผ่านช่องทาง Youtube กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2564

ผลงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน Online

การแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19 เข็มที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 2
ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   ณ  โรงพยาบาลศรีสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

การรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
สมศ. (ออนไลน์)

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับการประเมินคุณภายภายนอก รอบ 4
(สมศ. )  ด้วยระบบการประเมินแบบออนไลน์
วันที่ 25 มีนาคม 2564

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครู เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ.2564 
โดย นายวิระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988