สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติรายปี
semenaxcaps.com

- ตรวจสอบผลการตรวจ ATK ของนักเรียนเพื่อคัดกรองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
- ตรวจสอบรายชื่อ / ห้องเรียน และกำหนดการนัดหมายตรวจ ATK นักเรียน
- กำหนดการรับวัคซีน เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในระดับชั้น ป.5 ถึงชั้นอนุบาล
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 เพื่อสอบคัดแยกห้อง ปีการศึกษา 2565
- กำหนดการนักเรียน,ซื้อหนังสือ,ปฐมนิเทศ,การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
- การแจ้งความประสงค์มาเรียนรูปแบบ Onsite
- การเปิดเรียนแบบ On-site
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และวิธีการเรียนออนไลน์
- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด
- ผลค ะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

โรงเรียนโพฒิสารศีกษา
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก
(พ.ศ.2564-2568)
 

การแข่งขันกีฬาเทควันโด สิงห์บุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565   เด็กชายวรากร ขำสด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 38 สิงห์บุรีเกมส์ 
ณ จังหวัดสิงห์บุรี  ได้เป็นตัวแทนภาค 2

 

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดกิจกรรม
ประดิษฐ์กระทงลอยให้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป้นการอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของคนไทย

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2565

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โดย นางศิวารมย์ ศิริภาพ ประธานในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ)
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 

รับเกียรติบัตรรางวัล คนดี ศรีสวรรค์

นางศิวารมย์ ศิริภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพฒิสารศึกษา และนายมนตรี เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ ได้รับรางวัล "คนดี ศรีสวรรค์" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติและการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

กีฬาอนุบาลเกมส์ ปี 2565

วันที่ 2-3 กันยายน 2565 มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-16  สิงหาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันแม่แห่งชาติ)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ  ทางโรงเรียนได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    

 

กิจกรรมการประดิษฐ์พวงมาลัย

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  จัดกิจกรรมการประดิษฐ์พวงมาลัย เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2565  ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น    

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

วันที่ 27  กรกฎาคม  2565  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕   ทางโรงเรียนได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

 

 
 

การอบรมครูผู้สอน "จินตคณิต"

วันที่ 13-16   กรกฎาคม  2565 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ 
PAMA THAILAND 
จัดอบรมครูผู้สอน ในหัวข้อ “จินตคณิต”
เพื่อเป็นการพัฒนาครู และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน

 

กิจกรรม "กล้าคุณธรรม" ม.4

วันที่ 6   กรกฎาคม  2565  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมค่ายกล้าคุณธรรม 
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง

 

 

 

กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา มีกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้า
ทำบุญตักบาตร ประกาศผลการแข่งขันทำพานไหว้ครู มอบรางวัลแก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลน

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม  2565  กองลูกเสือโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2565 
ณ  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

กิจกรรม "กล้าคุณธรรม" ม.1 ประจำปี 2565

วันที่ 4  กรกฎาคม  2565  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมค่ายกล้าคุณธรรม 
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง  

 

กิจกรรม "กล้าคุณธรรม" ป.6 ประจำปี 2565

วันที่ 5   กรกฎาคม  2565  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมค่ายกล้าคุณธรรม 
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง  

   
 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988