สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติรายปี
semenaxcaps.com

- กำหนดการรับแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 5-9 ภาคเรียนที่ 2/2564
- รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ระหว่างเรียนออนไลน์
- รวมแบบสำรวจของทางโรงเรียน (การเปิดภาคเรียน,การรับวัคซีนเข็ม 2,การรับวัคซีนของนักเรียน)
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่รับวัคซีน อายุ 12-18 ปีและกำหนดการ
- การโอนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระฯ (เงินเยียวยา)
- ตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 16 - 20
- การเปิดเรียนแบบ On-site
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และวิธีการเรียนออนไลน์
- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด
- ผลค ะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
กิจกรรมการสอนออนไลน์วันลอยกระทง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เนื่องในวันลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กิจกรรมการสอนออนไลน์วันลอยกระทง
ระดับปฐมวัย

คุณครูในระดับอนุบาลจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์กระทง   และเพื่อสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสานในวันลอยกระทง
คุณครูและนักเรียน แต่งกายสวยงามในชุดไทย
มีการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ประกอบการรำในเพลงลอยกระทง

ผลงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน Online

การแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ ออนไลน์

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันและรับชมบรรยากาศ
การแข่งขัน Speech Contest ประจำปี 2021 รอบชิงชนะเลิศ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน และรับชมบรรยากาศการแข่งขันย้อนหลัง
" Speech Contest ประจำปี 2021 "  ผ่านช่องทางยูทูป "
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์"  

กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา
จัดโดย เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา

มีนักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมการประกวด
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  ระดับเหรียญทอง 

การประกวดเรียงความเทิดพระคุณของแม่

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำกิจจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย "เทิดพระคุณของแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ
ระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564 ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19
โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันผ่านรูปแบบออนไลน์ มีการ live สดผ่านช่องทาง Youtube กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2564

   
 

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19 เข็มที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 2
ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   ณ  โรงพยาบาลศรีสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

การรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
สมศ. (ออนไลน์)

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับการประเมินคุณภายภายนอก รอบ 4
(สมศ. )  ด้วยระบบการประเมินแบบออนไลน์
วันที่ 25 มีนาคม 2564

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครู เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ.2564 
โดย นายวิระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988