สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติรายปี
semenaxcaps.com- ตรวจสอบการจัดส่งแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 9,10,11 12/07/64
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และวิธีการเรียนออนไลน์
- รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ชั้นอนุบาล ชั้นประถม-มัธยม
- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด
- ผลค ะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19 เข็มที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 2
ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   ณ  โรงพยาบาลศรีสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

การรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
สมศ. (ออนไลน์)

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับการประเมินคุณภายภายนอก รอบ 4
(สมศ. )  ด้วยระบบการประเมินแบบออนไลน์
วันที่ 25 มีนาคม 2564

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครู เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ.2564 
โดย นายวิระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ในวันที่ 31  มีนาคม  2564   เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ในวันที่ 30  มีนาคม  2564   เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น
เตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 1

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลปีที่ 1
ในวันที่ 29  มีนาคม  2564   เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  ต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) วันที่ 18 มีนาคม 2564

ผู้บริหาร และครู เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ได้จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ และได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน

 

สืบสานสายใย ภูมิไทยพื้นบ้าน

ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่องเพลงพื้นบ้าน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1 การขี่จักรยาน

ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ “การขี่จักรยาน”
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2564

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่"
มีนักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.2 การขี่จักรยาน

ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ “การขี่จักรยาน”
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2564

 

กิจกรรม ค่ายดนตรีขลุ่ยรีคอเดอร์ ป.5

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ “ค่ายดนตรี ขลุ่ยรีคอร์เดอร์”
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2564   

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3

ด้วยโรงเรียนโพฒิสารศึกษา กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เข้าค่ายเดินทางไกล ของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือภูมิรพี
บ้านหนองเบน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5

ด้วยกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดให้ลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโพฒิสารศึกษาและอุทยานสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6

ด้วยกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดให้ลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโพฒิสารศึกษาและอุทยานสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4

ด้วยกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จัดให้ลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายศิลปะ ม.1

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายศิลปะ
ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1  กิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนกำหนด
ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานการวาดภาพ แสง เงา และระบายสี
ซึ่งสามารถนำไปในการเรียนและการทำงานได้ โดยจะจัดอบรมขึ้น
ในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แกะสลักผักผลไม้ ม.4

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแกะสลักผัก ผลไม้ ตกแต่งจานอาหาร   ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.4
ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564

 

กีฬาสี "อนุบาลเกมส์" ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  

 

โรงเรียนโพฒิสารศึกษารับคณะนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายดนตรี เมโลเดียน ป.4

โรงเรียนโพฒิสารศึกษากำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ด้านดนตรีและสามารถปฏิบัติได้จริง

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดคูพาจ ป.3

โรงเรียนโพฒิสารศึกษากำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

 

กิจกรรมกล้าคุณธรรม ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดอบรม "กิจกรรมกล้าคุณธรรม"  ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะ
ในการดำรงชีวิตที่มีความพร้อมและด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

กิจกรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากทางโรงเรียนฯ
จะจัดเป็นวันเรียนชดเชยจากการหยุดเรียนพิเศษในช่วงโควิด
มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เชิญคณะสิงโตและมังกรทอง มาแสดงให้กับนักเรียนได้ชม และเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

 

งานทักษะอาชีพวิทยาลัยในวัง

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน "งานทักษะอาชีพวิทยาลัยในวัง"  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ ปีที่ 6

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ทางโรงเรียนโพฒิสารศึกษา ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาที่ผู้เรียน
จะได้รับจากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ หรือจะต้องเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีจากที่บ้าน ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล ได้ร่วมกันวางแผนการติดตามการเรียนการสอนในช่วงปิดกรณีพิเศษนี้ ดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ การกำกับติดตาม นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับคุณครู
เพื่อมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงหยุดกรณีพิเศษ

โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่หยุด" ในช่วงการปิดเรียนกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากการสถานการณ์โรคระบาด ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องมาพบกันด้วยเทคโนโลยีผ่าน Google Classroom

 

การจัดการเรียนการสอน ในช่วงปิดเรียน
ด้วยเหตุพิเศษ

หลังจากที่โรงเรียนประกาศหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น "โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่สามารถหยุด

 

กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2563  ครูและนักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     ณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

 

การอบรมหลักสูตรจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูปฐมวัย

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ครูในระดับชั้นปฐมวัย เข้ารับการอบรม หลักสูตร จิตวิญญาณของความเป็นครูปฐมวัย จัดโดย สมาคมผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมครูแดง ครูฉลาด ศิริภาพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.3
ค่ายบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ค่ายบรรเทาสาธารณภัย สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ชั้น ป.6
ค่ายดนตรี อูคูเลเล่

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ค่ายดนตรี อูคูเลเล่ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี
อาสาจราจร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน โพฒิสารเกมส์ 2563

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563  ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมกีฬา
ภายใน "โพฒิสารเกมส์"  ประจำปี 2563
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
การแข่งขันผู้นำเชียร์  และการแข่งขันอีกหลายประเภท

 

กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
จัดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย
เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.5
งานทักษะอาชีพพื้นฐานการตัดแต่งทรงผม

เมื่อวันที่ 23 - 24  ตุลาคม  2563  โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน "งานทักษะอาชีพพื้นฐานการตัดแต่งทรงผม"  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

 

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
พิธีวางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2563  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ร่วมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และการงานอาชีพ   เป็นตัวแทนในการนำพวงมาลา
ไปถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จาก  ศึกษาธิการจังหวัด
และ  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

 

การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
โดย ผู้ตรวจราชการฯ ดร.พิธาน พื้นทอง

วันที่  8 มีนาคม 2562  ทางโรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับ
คณะตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา โดย ผู้ตรวจราชการฯ  
ท่าน ดร.พิธาน  พื้นทอง  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 

 
   
 
 
     
 
 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988