- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด

- ผลคะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน โพฒิสารเกมส์ 2563

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563  ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมกีฬา
ภายใน "โพฒิสารเกมส์"  ประจำปี 2563
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
การแข่งขันผู้นำเชียร์  และการแข่งขันอีกหลายประเภท

 

กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย
เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.5
งานทักษะอาชีพพื้นฐานการตัดแต่งทรงผม

เมื่อวันที่ 23 - 24  ตุลาคม  2563  โรงเรียนโพฒิสารศึกษาจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน "งานทักษะอาชีพพื้นฐานการตัดแต่งทรงผม"  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

 

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
พิธีวางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2563  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ร่วมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และการงานอาชีพ   เป็นตัวแทนในการนำพวงมาลา
ไปถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์ บรรยาย เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนโพฒิสารศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จาก  ศึกษาธิการจังหวัด
และ  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี
"อูคูเลเล่" สำหรับครูผู้สอน

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี "อะคูเลเล่" ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีความสนใจจะพัฒนาตนเองในด้านดนตรี อีกทั้งยังนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการ So Fun English Mission
Dynamite & Lush School Tour 2020

วันที่ 23 กันยายน 2563  ทางโรงเรียนร่วมกับ บริษัท คิดส์ ทู โกรว์  จำกัด
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เทคนิคในการจดจำศัพท์ต่างๆ

 

   
 
   
 
 
     
 
 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988