ประเภทของสมาชิก 

สมาชิกประเภทที่ 1

ได้แก่ นักเรียนและครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
หากมีความประสงค์จะใช้สระว่ายน้ำ จะต้องเสียค่าใช้บริการครั้งละ 10 บาท

สมาชิกประเภทที่ 2

ได้แก่ 
2.1 ผู้ปกครองและครอบครัว
- ผู้ปกครอง ได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามหลักฐานของนักเรียน
- ครอบครัว ได้แก่ พี่-น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน
หากมีความประสงค์จะใช้สระว่ายน้ำ จะต้องเสียทำการสมัครสมาชิกรายปีๆละ 600 บาท 
และเสียค่าใช้บริการครั้งละ 10 บาท
2.2 ครอบครัวครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
หากมีความประสงค์จะใช้สระว่ายน้ำ จะต้องเสียทำการสมัครสมาชิกรายปีๆละ 600 บาท 
และเสียค่าใช้บริการครั้งละ 10 บาท

 

สมาชิกประเภทที่ 3

ได้แก่ ศิษย์เก่าโรงเรียนโพฒิสารศึกษา สตรีโพฒิสารและครอบครัว
หากมีความประสงค์จะใช้สระว่ายน้ำ จะต้องเสียทำการสมัครสมาชิกรายปีๆละ 800 บาท
และเสียค่าใช้บริการครั้งละ 10 บาท

สมาชิกประเภทที่ 4

ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
หากมีความประสงค์จะใช้สระว่ายน้ำ จะต้องเสียทำการสมัครสมาชิกรายปีๆละ 1,000 บาท 
และเสียค่าใช้บริการครั้งละ 10 บาท

 
 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
5. พร้อมชำระเงินตามประเภทสมาชิกที่ระบุ

<<  ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ >>
 
 
ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ