โรงเรียนโพฒิสารศึกษาได้สร้างสระว่ายน้ำขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่สำหรับนักเรียน
ได้ฝึกหัดว่ายน้ำอย่างถูกวิธี  เพื่อช่วยเหลือตนเอง  เพื่อสุขภาพพลานามัย  และความเพลิดเพลินของนักเรียน
แต่เนื่องจากนักเรียนโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 3 ระดับคือ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนจึงจัดสระสำหรับนักเรียนไว้ดังนี้  
สระที่ 1 กว้าง 8 เมตร  ยาว 12 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร มีน้ำพุ 4 หัวที่ขอบกั้นระหว่างสระ
เป็นสระว่ายน้ำที่ใช้สำหรับนักเรียนอนุบาล
สระที่ 2 กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร เป็นสระว่ายน้ำที่ใช้สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา และใช้ในการฝึกหัดสำหรับผู้ว่ายน้ำไม่เป็น มีหัว JACUZZI สำหรับ
เปิดน้ำวนเพื่อนวดตัว
สระที่ 3 กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 1.10 เซนติเมตร ถึง 2.60 เมตร เป็นสระว่ายน้ำ
ที่ใช้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาหรือผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วและใช้เป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำ
  อนึ่งบริเวณสระว่ายน้ำจะมีอาคาร  3  ชั้น  1 หลัง  ซึ่ง
                       ชั้นที่ 1     เป็นห้องอาหาร
                       ชั้นที่ 2     เป็นห้องประชุมย่อย
                       ชั้นที่ 3     เป็นห้องประชุมใหญ่บรรจุ 100 - 120 คน

 

*** ห้ามผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นลงสระนี้เด็ดขาด ***